อาจารย์ ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม

July 12, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

 

ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

  ปริญญาเอก

 

 

 

 

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

2547

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อส.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

2540

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด