ปรัชญา ความสำคัญ พันธกิจ วัตถุประสงค์

September 19, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

          สร้างความรู้ เสริมปัญญา มีจิตอาสา ภาวะผู้นํา เน้นคุณธรรม นําท้องถิ่นสู่สากล

ความสำคัญ
      ลักษณะของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งเน้นความรู้ทางด้านทฤษฎีลักษณะของหลัง และปฏิบัติ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
4. มีทักษะในการบริหารจัดการและการทํางานเป็นทีม
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาของบุคคลและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อความ เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน และสังคม ตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

 วัตถุประสงค์

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการที่สนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม ตลาดแรงงาน
     2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการจัดการ ที่สามารถนําไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ตลอดจนประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
     3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
     4. เพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาต้อในระดับสูงขึ้น