บุคลากร

ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.วัชระ ขาวสังข์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.ภูตรา อาแล
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ปิยะดา มณีนิล
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวมัสนา ตาเหร์
(เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63200)

อีเมล์ : [email protected]