หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบการค้นคว้าอิสระ

วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562
ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้
1.นางสาวสวยบ๊ะ วาแมยูซา
เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจไก่เบตงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา

2.นางสาวฮูดา ยีดอรอแม
เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโทรศัพท์มือถือในเขตเทศบาลนครยะลา

3.นางสาวนูรีซัน มะแซ
เรื่อง  การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจค้าส่งทุเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา

4.นายมูฮัมมัดนูซี ดอเลาะ
เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครยะลา

5.นายสุไลมาน จะปะกียา
เรื่อง  การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจจำหน่ายเจักรยานในเขตเทศบาลนครยะลา
 

6.นางสาวอัจฉรีย์ แซ่ลิ่ม
เรื่อง  การจัดการเชิงกลยุทธ์ของส้มโชกุน กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่