หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการสอบการค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่2/2561

 

กำหนดการสอบการค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่2/2561
รายชื่อดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562
1.นางสาวสวยบ๊ะ วาแมยูซา            09.00 - 10.30 น.
2.นางสาวฮูดา ยีดอรอแม               10.30 - 12.00 น.
3.นางสาวนูรีซัน มะแซ                  13.00 - 14.30 น.
4.นายมูฮัมมัดนูซี ดอเลาะ              14.30 - 16.00 น.
5.นายสุไลมาน จะปะกียา               16.00 - 17.30 น.
6.นางสาวอัจฉรีย์ แซ่ลิ่ม                 17.30 -19.00 น.


ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกร (อาคาร 20)

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด