หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบการค้นคว้าอิสระ

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้
1.นายอุสมาน กะลูแป
เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเต้นท์รถยนต์มือสอง

2.นายอุปถัมภ์ ศิริไชย
เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงแรมในนครยะลา กรณีศึกษาโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช

3.ร้อยตำรวจโทหญิงอรภรณ์ ธรรมสะโร
เรื่อง  การจัดการเชิงกลยุทธ์ร้านค้าปลีกโซห่วยในเขตเทศบาลนครยะลา

4.นายวัชระ รุ่งสุข
เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารโรงพยาบาลยะลา กรณีศึกษาโรงพยาบาลยะลา

5.พระธนา เหมบุปผกะ
เรื่อง  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาวัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่