หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการสอบการค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่2/2561

กำหนดการสอบการค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่2/2561
รายชื่อดังต่อไปนี้

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
1.นายอุสมาน กะลูแป            09.00 - 10.30 น.
2.พระธนา เหมบุปผกะ           10.30 - 12.00 น.
3.นายอุปถัมภ์ ศิริไชย            13.00 - 14.30 น.
4.ร้อยตำรวจโทหญิงอรภรณ์ ธรรมสะโร     14.30 - 16.00 น.
5.นายวัชระ รุ่งสุข                 16.00 - 17.30 น.


ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกร (อาคาร 20)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด