หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์

รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ ตามไฟล์แนบ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด