หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี

ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด