หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด