หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบการค้นคว้าอิสระ

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้

1. นางสาวบุศรอ นิแซ
    เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในจังหวัดยะลา

2. นางสาวนาเดีย ดางีดิง
    เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเขตพื้นที่พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่