หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบวิทยาพนธ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ 2560 เวลา 15.00-16.30 น. 
ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)
     นางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจทุเรียนทอดกรอบในพื้นที่จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่