หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบการค้นคว้าอิสระ

วัน อาทิตย์ ที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2560     เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้

1.นายภาสกร   ปาละวัน
   เรื่อง วิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่างบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.นางสาวกนกวรณ แก้วนุ่น
   เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.นางสาวปัทมาพร รักชาติ
   เรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมฝากเงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลา (สาขาระโนด สาขาเครียะ และสาขากระแสสินธ์

4.นายหะหลีม ผอมเกื้อ
   เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อ สหกรณ์อิสลามจังหวัดสงขลา

5.นางสาวสุดใจ พรหมตรัง
   เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในเขตเทศบาลนครยะลา

6.นางสาวโสพิศ พงศ์รัตน์
   เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่จังหวัดยะลา

7.นางสาวนรินดา ตันติรานนท์
   เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสินเชื่อของธนาคารออมสินเขตปัตตานี

8.นางสาวทิพวรรณ สุทธิธรรม
   เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสินเชื่อของธนาคารออมสินเขตปัตตานี

9.นายมูฮำมัด พลี
   เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกกับความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

10.นายสุบิน ชะรอยรัมย์
   เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกกับความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

11.นายแวยูแฮ แวปา
   เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกกับความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

12.นายมูฮัมมัดเฟาซี ดงตายา
   เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกกับความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

13.นางสาวอุษณี เงาะมางิง
   เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์หน่วยบริหารหนี้ และคดีธนาคารออมสินเขตปัตตานี

แกลเลอรี่