หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สอบการค้นคว้าอิสระ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้

1. นางสาวภัคจิรา ไกรไทย
    เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. นางสาวปัทมาพร รักชาติ   สอบการค้นคว้าอิสระ ความก้าวหน้า 3 บท 
     เรื่อง ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสงขลา (สาขาระโนด, สาขาตะเครียะ, สาขากระแสสินธุ์)

 

 

แกลเลอรี่