หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 มีดังนี้
- รายวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 24 หนวยกิต
3252203 การจัดการการบัญชีและการเงินชั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Accounting and Financial Management

3254101 การจัดการการตลาดสมัยใหม 3(3-0-6)
Modern Marketing Management

3256101 เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
Sufficient Economy and Human Resource Management

3256208 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6)
Management and Organization Behavior

3259101 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)
Economics for Business Administration

3256106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Business Information Technology Management

3256211 การวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6)
Research in Business and Management

3256213 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
Strategic Management


- รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาสัมมนา 3 หนวยกิต และ กลุมวิชา ดังนี้
3256217 สัมมนาการจัดการ 3(2-3-4)
Management Seminar

3254209 สัมมนาการจัดการการตลาด 3(2-3-4)
Seminar in Marketing Management

3252204 สัมมนาทางการเงิน 3(2-3-4)
Seminar in Finance

3257208 สัมมนาการจัดการทองเที่ยว 3(2-3-4)
Seminar in Tourism Management

กลุมการจัดการ
3256102 การจัดการความรู 3(3-0-6)
Knowledge Management

3256103 การสื่อสารทางการจัดการ 3(3-0-6)
Management Communication

3256104 ธุรกิจอาเซียนและนานาชาติ 3(3-0-6)
ASEAN and International Business

3256105 การจัดการเพื่อดําเนินงานทางเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Management for Operations Technology

3256110 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Practice Management

3256107 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6)
Operations Management

3256209 การประเมินโครงการ 3(3-0-6)
Project Evaluation

3256216 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3-0-6)
Conflict Management and Negotiation

กลุมการตลาด
3254205 กลยุทธการตลาด 3(3-0-6)
Strategic Marketing

3254206 การจัดการตลาดระหวางประเทศและอาเซียน 3(3-0-6)
International Marketing Management and ASEAN

3256212 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6)
Logistics Management and Supply Chain

3254203 การจัดการสงเสริมการตลาด 3(3-0-6)
Marketing Promotion Management

3254207 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
Service Marketing

3254204 การจัดการจัดจําหนาย 3(3-0-6)
Distribution Management

3254202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา 3(3-0-6)
Product and Price Management

3254208 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
Electronic Marketing

กลุมการเงิน
3252101 ตลาดเงินและตลาดทุน 3(3-0-6)
Money and Capital Markets

3252102 การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย 3(3-0-6)
Securities Analysis and Portfolio Management

3253201 การดําเนินงานธนาคารพาณิชย 3(3-0-6)
Operations of Commercial Bank

3253202 การจัดการกองทุน 3(3-0-6)
Investment Management

3253203 กลยุทธทางการเงิน 3(3-0-6)
Financial Strategy

3256214 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
Risk Management

3256222 แผนธุรกิจ 3(3-0-6)
Business Plan

3259203 ตลาดซื้อขายลวงหนา 3(3-0-6)
Future Market

กลุมการทองเที่ยวและการบริการ
3257101 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Marketing Management for Tourism Industry

3257102 การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 3(3-0-6)
Planning for Sustainable Tourism

3257206 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Human Resource Management for Tourism Industry

3257207 การจัดการการปฏิบัติการสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Operation Management for Tourism Industry

3257209 การทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
Electronic Tourism

3257103 การทองเที่ยวเชิงนิเวศน 3(3-0-6)
Ecotourism

3257104 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Cultural Tourism

3257105 การทองเที่ยวอาเซียน 3(3-0-6)
ASEAN Tourism

 3256220 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต


- รายวิชาเสริม 6 หนวยกิต
3250101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาเซียน 3(3-0-6)

3250102 ภาษามลายูพื้นฐาน 3(3-0-6)

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรแผน ข มีดังนี้
- รายวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 24 หนวยกิต
3252203 การจัดการการบัญชีและการเงินชั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Accounting and Financial Management

3254101 การจัดการการตลาดสมัยใหม 3(3-0-6)
Modern Marketing Management

3256101 เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
Sufficient Economy and Human Resource Management

3256208 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6)
Management and Organization Behavior

3259101 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)
Economics for Business Administration

3256106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Business Information Technology Management

3256211 การวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6)
Research in Business and Management

3256213 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
Strategic Management

 - รายวิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
 จากรายวิชาสัมมนา 3 หนวยกิต และ กลุมวิชา ดังนี้
3256217 สัมมนาการจัดการ 3(2-3-4)
Management Seminar

3254209 สัมมนาการจัดการการตลาด 3(2-3-4)
Seminar in Marketing Management

3252204 สัมมนาทางการเงิน 3(2-3-4)
Seminar in Finance

3257208 สัมมนาการจัดการทองเที่ยว 3(2-3-4)
Seminar in Tourism Management

กลุมการจัดการ
3256102 การจัดการความรู 3(3-0-6)
Knowledge Management

3256103 การสื่อสารทางการจัดการ 3(3-0-6)
Management Communication

3256104 ธุรกิจอาเซียนและนานาชาติ 3(3-0-6)
ASEAN and International Business

3256105 การจัดการเพื่อดําเนินงานทางเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Management for Operations Technology

3256110 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Practice Management

3256107 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6)
Operations Management

3256209 การประเมินโครงการ 3(3-0-6)
Project Evaluation

3256216 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3-0-6)
Conflict Management and Negotiation

กลุมการตลาด
3254205 กลยุทธการตลาด 3(3-0-6)
Strategic Marketing

3254206 การจัดการตลาดระหวางประเทศและอาเซียน 3(3-0-6)
International Marketing Management and ASEAN

3256212 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6)
Logistics Management and Supply Chain

3254203 การจัดการสงเสริมการตลาด 3(3-0-6)
Marketing Promotion Management

3254207 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
Service Marketing

3254204 การจัดการจัดจําหนาย 3(3-0-6)
Distribution Management

3254202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา 3(3-0-6)
Product and Price Management

3254208 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
Electronic Marketing

กลุมการเงิน
3252101 ตลาดเงินและตลาดทุน 3(3-0-6)
Money and Capital Markets

3252102 การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย 3(3-0-6)
Securities Analysis and Portfolio Management

3253201 การดําเนินงานธนาคารพาณิชย 3(3-0-6)
Operations of Commercial Bank

3253202 การจัดการกองทุน 3(3-0-6)
Investment Management

3253203 กลยุทธทางการเงิน 3(3-0-6)
Financial Strategy

3256214 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
Risk Management

3256222 แผนธุรกิจ 3(3-0-6)
Business Plan

3259203 ตลาดซื้อขายลวงหนา 3(3-0-6)
Future Market

กลุมการทองเที่ยวและการบริการ
3257101 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Marketing Management for Tourism Industry

3257102 การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 3(3-0-6)
Planning for Sustainable Tourism

3257206 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Human Resource Management for Tourism Industry

3257207 การจัดการการปฏิบัติการสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Operation Management for Tourism Industry

3257209 การทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
Electronic Tourism

3257103 การทองเที่ยวเชิงนิเวศน 3(3-0-6)
Ecotourism

3257104 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Cultural Tourism

3257105 การทองเที่ยวอาเซียน 3(3-0-6)

ASEAN Tourism
-รายวิชาศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
3256218 คนควาอิสระ 1 3(3-0-6)
Independent Study 1

3256219 คนควาอิสระ 2 3(3-0-6)
Independent Study 2

-รายวิชาเสริม 6 หนวยกิต
3250101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาเซียน 3(3-0-6)
3250102 ภาษามลายูพื้นฐาน 3(3-0-6)