หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ประกอบดวย
รายวิชาบังคับ 24 หนวยกิต
รายวิชาเลือก 6 หนวยกิต
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
รายวิชาเสริม (ไมนับรวมหนวยกิต) 6 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรแผน ข ประกอบดวย
รายวิชาบังคับ 24 หนวยกิต
รายวิชาเลือก 12 หนวยกิต
รายวิชาศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
รายวิชาเสริม (ไมนับรวมหนวยกิต) 6 หนวยกิต