หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

จํานวนหนวยกิต รูปแบบหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต

รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท


ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย นักศึกษาตางประเทศ

ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว