หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
1. นักวิเคราะหและวางแผนกลยุทธ
2. พนักงานองคกรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ในตําแหนงผูบริหารขั้นตน หรือพนักงานอาวุโสในฝายตาง ๆ
3. ผูประกอบการธุรกิจ หรือ เจาของกิจการตาง ๆ ธุรกิจที่เนนการผลิต การบริการ เปนตน
4. นักวิชาการดานการจัดการทั่วไป การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน ในภาคเอกชนและภาครัฐ
5. ผูบริหารดานการตลาด ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
6. ผูฝกอบรมและหรือ นักวิจัยทางดานการจัดการการตลาด ในภาคเอกชนและภาครัฐ