หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อยอ บธ.ม.
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Business Administration
ชื่อยอ M.B.A.