หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา วัตถุประสงค์ จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มุงเนนการสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวใหมเพื่อรองรับอาเซียน โดยการผลิตมหาบัณฑิตดานบริหารธุรกิจใหมีความรูความสามารถระดับสูงที่สามารถ คิดวิเคราะห วิจัย สังเคราะห ถายทอด รวมทั้งการประยุกตใชองคความรูดานบริหารธุรกิจ และศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาองคกรและพัฒนาทองถิ่น โดยพัฒนาปจเจกบุคคลใหเปนผูรูจริง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความทันสมัย มีกระบวนทัศนที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานยุคใหม มีภาวะผูนําและมีความฉลาดทางอารมณ เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสรางความ เขมแข็งทางวิชาการดานบริหารจัดการใหแกชุมชนเปนสําคัญ

ความสําคัญของหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารเศรษฐกิจและธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญมาก ในฐานะที่เปนฐานพลังในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ชุมชน จึงมีความตองการมหาบัณฑิต ที่มีความรูความสามารถในสาขาการบริหารธุรกิจ ที่มีทักษะในการวิเคราะห มีความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเปดโอกาสใหผูบริหารที่ทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มเติมความรูอันจะเปนการรองรับความตองการของชุมชนที่จะไดนําความรูที่จําเปนตอการทําหนาที่ในการ
บริหารธุรกิจไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่การงานตอไป

วัตถุประสงค์

         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ดังนี้
1. มีความรู ความสามารถ และทักษะดานความคิด วิเคราะห วิจัยและศึกษาคนควาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนรวมทั้งการสื่อสารและการถายทอดเทคโนโลยี เพอพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการสถานประกอบการสวนตัวในองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาได
2. มีภาวะผูนําดานบริหารธุรกิจ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความสามารถพิเศษในการสรางและพัฒนาองคความรู การประยุกตความรู และการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนผูมีวุฒิภาวะทางวิชาการและการดํารงชีวิต อยางมีความฉลาดทางอารมณ เปนแบบอยางที่ดีของสังคม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางสันติสุข
4. เปนผูบริหารที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณการบริการที่ดี
5. ตอบสนองความตองการของชุมชนสังคม เพื่อนําไปสูความเขมแข็งทางบริหารธุรกิจที่พึงประสงคของทองถิ่น