หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
ดร.อุมาพร เชิงเชาว์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.ฐานกุล กฏิภักดี
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวซูมัยยะห์ เหงบารู
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0936762026 ต่อ