งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ละออ มามะ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำการทดสอบผู้สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำคณะ

เมื่อวันที่ (29 พ.ค.60) อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ละออ มามะ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำการทดสอบผู้สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่