งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดีคณะวิทยาการ ประชุมวางแผนการดำเนินการติตตั้งอุปกรณ์ป้ายสัญลักษณ์ภายในอาคาร

เมื่อวันที่ (30 มี.ค.60 ) อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดีคณะวิทยาการ ประชุมวางแผนการดำเนินการติตตั้งอุปกรณ์ป้ายสัญลักษณ์ภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการประสานงานและติดต่อราชการภายในคณะวิทยาการ โดยมีหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่