งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์เเละบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น" ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 คณาจารย์เเละบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น" ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการเปิดอบรม ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารงานในบริบทของอุดมศึกษา สามารถถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างทักษะในการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
เพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์เเละนโยบายของคณะเเละมหาวิทยาลัยในอนาคต

แกลเลอรี่