งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที

เมื่อวันที่ (6 ตุลาคม 2560) อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที และตัวแทนผู้รับเหมาทำความสะอาดร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่