หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

  • รายวิชาบังคับ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข กำหนดให้เรียน 24 หน่วยกิจ มีดังนี้

3222201         ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี                              3(3-0-6)
                     Research Methodology in Accounting       
3222101         ทฤษฎีการบัญชีขั้นสูง                                 3(3-0-6)
                     Advanced Accounting Theory
322102          การบัญชีบริหารขั้นสูง                                  3(3-0-6)
                     Advanced Managerial Accounting
3222103         การวางแผนภาษีและปัญหาร่วมสมัย                3(3-0-6)
                     Tax Planning and Contemporary Problems  
3222202         ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                       3(3-0-6)
                     Accounting Information Systems
3222203        การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น            3(3-0-6)
                    Assurance Services and Attestation
3222104        ธรรมาภิบาลจริยธรรมวิชาชีพ                         3(3-0-6)
                    Good Governance and Professional Ethics     
3229101        เศษฐศาสตร์บริหาร                                     3(3-0-6)
                    Manageriel Economics

  • รายวิชาเลือก หลักสูตรแผน ข กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ  

3222105       การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน      3(3-0-6)
                   Internal Control and Intrrnal Audit
3222106       การบัญชีระหว่างประเทศ                             3(3-0-6)
                   Internatinol Accounting
3222204       สัมมนาการบัญชี                                       3(3-0-6)
                   Seminar Financial Accounting
3222107       รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์              3(3-0-6)
                   Financial Reporting and Analysis
3226101       การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่              3(3-0-6)
                   Modern Human Resource Management 
3232101       ระบบสารสนเทศทางการจัดการ                    3(3-0-6)
                   Management Information Systems
3224101       สัมมนาการจัดการการตลาด                        3(3-0-6)
                   Seminar in Marketing Managment

  • วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ก แบบ ก 2 กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิจ

3222205      วิทยานิพนธ์                                            12(0-0-36)
                  Thesis

การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรแผน ข กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิจ

3222206      การค้นคว้าอิสระทางการบัญชี 1                   3(0-0-9)
                  Independent Study in Accounting l
3222207      การค้นคว้าอิสระทางการบัญชี 2                   3(0-0-9)
                  Independent Study in Accounting ll

  • รายวิชาเสริม หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิจ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิจ)

1204101      สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ                               3(3-0-6)
                  Statistics for Business Research
2205101      ภาษาอังกฤสำหรับบัณฑิตศึกษา                  3(3-0-6)
                  English for Graduate Studies