หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีมหาบัญฑิต Master of Accountancy Program 

 

  • ปริญญาและสาขา

บัญชีมหาบัญฑิต (บช.ม.)
Master of Accountancy (M.Acc.)

  • จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิจ

  • รูปแบบหลักสูตร

ระดับปริญาโท

  • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเรจการศึกษา

1. พนักงานบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (Certified Public Accountant)
4. วิชาชีพครู และติวเตอร์
5. ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบบัญชี
6. เจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
7. เจ้าหน้าที่พัสดุ
8. พนักงานธนาคาร
9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบายและแผน
10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
11. ผู้ประกอบการ