หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

  • หลักสูตรบัญชีมหาบัญฑิต (บช.ม.) มี 2 แผน คือ

แผน ก แบบ ก 2 เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาต้องจัดทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ

  • อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ดร. นันทา จันทร์แก้ว
2. ดร. เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
3. ดร. ละออ มามะ
4. ดร. นันทรัตน์ นามบุรี

  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ดร. นันทา จันทร์แก้ว
2. ดร. เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
3. ดร. ละออ มามะ