หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย
          รายวิชาบังคับ                        24  หน่วยกิจ
          วิทยานิพนธ์                          12  หน่วยกิจ
          รายวิชาเสริม  (ไม่นับหน่วยกิจ)   6  หน่วยกิจ
                              รวมไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิจ

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข ประกอบด้วย
          รายวิชาบังคับ                       24  หน่วยกิจ
          รายวิชาเลือก                         6  หน่วยกิจ
          การค้นคว้าอิสระ                     6  หน่วยกิจ
          รายวิชาเสริม  (ไม่นับหน่วยกิจ)  6  หน่วยกิจ
                             รวมไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิจ