หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

ส่งมอบระบบบัญชีให้ร้าน Charge Coffee

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ส่งมอบระบบบัญชีของร้าน Charge Coffee ประกอบด้วย รูปเล่ม คู่มือ และไฟล์เอกสารทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่