หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631