หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
มุ่งผลิตมหาบัญฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการบัญชีอย่างลึกซึ่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุคใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้เกิดประโยช์ต่อตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติได้