หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
ดร.นันทา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ -
ชื่อ :
นางสาวเพ็ญนภา เกื้อเกตุ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ -
ชื่อ :
นางละออ มามะ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ -
ชื่อ :
นางสาวฟัตฮียะห์ กะลูแป
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าทีประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ -