บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

(วันที่ 18 มิถุนายน 2563) ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ) โดยมีอาจารย์มูฮัมหมัด ปุ เป็นประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ อาจารย์ ดร.อรวรรร วรานันตกุล และอาจารย์มะแอ เย็ง พูดคุยแนะนำหลักสูตร แนะนำแผนการเรียนการสอน และร่วมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจทัลและนวัตกรรม กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างรอยยิ้ม โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

แกลเลอรี่