บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมกิจกรรมทวนสอบรายวิชา

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ได้ดำเนินการทวนสอบและประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่าน Goole meet ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับรายวิชา ได้แก่ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม และวิชาการเขียนแผนะุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีอาจารย์มูฮัมหมัด ปุ อาจารย์มะแอ เย็ง อาจารย์ดาลีซะห์ อาจารย์อัลอามีน มะแต และอาจารย์อัลดุลเลาะ บากา เป็นคณะกรรมการในการทวนสอบครั้งนี้

 

แกลเลอรี่