บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติทักษะธุรกิจออนไลน์

(เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ) คณาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติทักษะธุรกิจออนไลน์ กิจกรรมครั้งนี่ได้รับเกียรติจาก คุณนูรียะห์ อุเซ็ง มาเป็นวิทยากร โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google meet ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประงสงค์ของนักศึกษา

แกลเลอรี่