บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมประชุมออนไลน์

วันที่ 20 เมษายน 2563 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านไลน์วิดีโอคอล ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้ 1.การติดตามงานประกันคุณภาพของหลักสูตร 2.เรื่องทวนสอบรายวิชา

แกลเลอรี่