บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการนำเสนอและออกแบบ Infographic สำหรับสตาร์ทอัพ

วันที่ 14 -15 มีนาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ได้เข้าอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการนำเสนอและออกแบบ Infographic สำหรับสตาร์ทอัพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบธุรกิจ และเทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจต่างๆ โดยวิทยากร นายมูฮำหมัดอัซมี กาซอ ให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 สำนักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่