บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเพื่อจัดรายวิชา กศ.บป. 2/2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีอาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมประชุมเพื่อจัดรายวิชา กศ.บป. 2/2562 เวลา 11.00 น. ห้องหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

แกลเลอรี่