บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 4 กันยายน 62 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพธงชาติ ชักธง ร้องเพลงได้อย่างถูกต้องพร้อมเพรียงกัน โดยมีอาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่