บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมหารือ ประเมินระดับหลักสูตร

วันนี้ (18/9/2556) เวลา 11.00 น. สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมได้จัดการประชุมหลักสูตร วาระการว่างแผนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการประเมินหลักสูตร SAR โดยมีอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม อาจาารย์มูฮัมหมัด ปุ ประธานหลักสูตร อาจาร์มะแอ เย็ง อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ และ อาจารย์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล โดยประธานที่ประชุมได้เชิญ อาจารย์ สุทัศน์ รุงระวิวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ นางสาวนิตยา กุลนาบ นักวิชาการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการประชุมครั่งนี้ เพื่อมาให้แนวทางในการว่างแผนและจัดทำประเมินหลักสูตรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่