บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมสาขาประจำเดือน

เมือวันพุธที่ (11 กันยายน 2562) เวลา 15.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัฒฑิต สาขากาารจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม จัดประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม  ชั้น 6 อาคารวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์มูฮัมหมัด ปุ เป็นประธานที่ประชุม รวมถึงอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจาร์มะแอ เย็ง อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ และอาจารย์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล การประชุมครั้งเพื่อหารือในวาระสำคัญเรื่อง การวางแผนโครงการ/กิกจกรรมหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2563 และร่วมวางแผนเรื่องการทำวิจัยหลักสูตร

แกลเลอรี่