บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมคิดค้นและนำเสนอนวัตกรรม กระตุ้นองค์กรเกิดการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

(5 กันยายน 2562) อาจารย์ ดร.ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์ อาจารย์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล และ อาาจารย์มะแอ เย็ง อาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมคิดค้นและนำเสนอนวัตกรรม กระตุ้นองค์กรเกิดการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญในการเกิด “ความคิดสร้างสรรค์” อันเป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปสู่การเกิดนวัตกรรม อย่างยังยีน “ผ่านกิจกรรทักษะแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม Learning & innovation skill The 21st Century Learner” จัดดดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ. วังสายทองรีสอร์ท จังหวัดสตูล