บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

ร่วมแสดงความเคารพอาจารย์เกษียณราชการ

วันที่ 4 กันยายน 2562 อาจารย์ในหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมร่วมมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณราชการ แสดงความเคารพและความรักพร้อมกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการร่วมกับบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้กับ อาจารย์ ผศ.สันติ อารักษ์คุณากร และ อาจารย์มานพ ทองไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความรักของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาการจัดการ ณ วังสายทองรัสอร์ท จังหวัดสตูล