บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมได้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลลยีและนวัตกรรมชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 เพื่อเรียนรู้และเปิดโลกให้กับนักศึกษาได้คิดและเห็นนวัตกรรมใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทีได้รับมาปรับใช้กับรายวิชาในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป

แกลเลอรี่