บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

อบรม [email protected]

วันนี้ 29 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม นำโดย อ.มะแอ เย็ง เข้าร่วมการอบรมผูประกอบการ Startup ภายใต้หัวข้อ Innovative [email protected] ณ อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (ICT) ชั้น8 ห้อง LRC อบรมโดย วรนัน ธิตินันตกอน CEO Tuber Co-woking space โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการคิด สร้างนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจและนำไปใช้ในการแข่งขันระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับประเทศได้

แกลเลอรี่