บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการอวยพรนักศึกษาไปแข่งขันนวัตกรรม DIA

เมื่อวันที่ 16/8/62 เวลา 7.00 น.ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นเกียติให้โอวาสให้กำลังใจและร่วมส่งกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดดิจิทัลและนวัตกรรมร่วมกับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปแข่งขันนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ DIA  ณ กทม.ในรอบ 10 ทีมสุดท้าย โดยมีอาจารย์ มะแอ เย็ง และอาจารย์โซฟัร์ หะยียูโซ๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

แกลเลอรี่