บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ มะแอ เย็ง

อาจารย์มะแอ เย็ง อาจารย์ประจำหลักสูตร