บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร. กนกวรรณ กาญจนธานี

อาจารย์ ดร. กนกวรรณ กาญจนธานี อจารย์ประจำหลักสูตร