บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์

อจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร